1. Úvodní ustanovení a definice

1.1. My. Zájmena s velkými písmeny „My“, „Nás“ a „Naše“ označují Miroslava Duhonského, se sídlem na adrese Tovární 300, 793 51, Břidličná, IČO: 74438298.

1.2. Podmínky. Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů dostupné na www.nakupmito.cz (společně dále také „Podmínky“), jakož také ostatní dokumenty, na které zde odkazujeme, například webové stránky popisující funkce, systémové požadavky nebo pokyny pro užívání.

2. Naše platforma

2.1. Platforma. Na adrese www.nakupmito.cz provozujeme platformu, na které mohou uživatelé vytvářet a zveřejňovat nákupní seznamy a nabízet své služby (například pořízení zboží z nákupního seznamu) (dále také „Platforma“).

2.2. Smluvní vztahy. Když se s druhým uživatelem vzájemně dohodnete na poskytnutí služby, uzavíráte smlouvu o jejím poskytnutí přímo s tímto uživatelem (například příkazní smlouvu na obstarání nákupu). My nejsme smluvní stranou v rámci smlouvy mezi vámi a uživatelem. Nejsme zaměstnavatelem a agenturou práce. Za správnou identifikaci vzniklého právního vztahu mezi uživateli a za splnění všech povinností, které právní předpisy s takovým vztahem spojují, jsou odpovědní výhradně sami dotčení uživatelé. My řádné plnění právních povinnosti uživatelů nijak nekontrolujeme ani nehlídáme.

2.3. Povaha Našich služeb. Naše služby spočívají v tom, že vám pomůžeme při komunikaci s ostatními uživateli A když si služby jiných uživatelů rezervujete, tak předáme druhému uživateli údaje o rezervaci. My ani naše Platforma ale nepropagujeme žádné uživatele ani jejich služby. Poskytujeme a neseme odpovědnost pouze za Platformu, nikoli za samotnou službu, kterou si můžete prostřednictvím Platformy rezervovat.

2.4. Odpovědnost. Výhradní odpovědnost za uživatelské služby nese uživatel, který je nabízí. To znamená, že veškeré případné nedostatky, „reklamace“ a jiné nároky, které vám ve spojení s uživatelskými službami mohou vznikat, se uplatňují výhradně u jednotlivých uživatelů, kteří tyto služby poskytují. Je na Vás, abyste si ověřili, zda jsou služby poskytnuté jiným uživatelem v odpovídající kvalitě a zda jsou uživatelé vhodnými a důvěryhodnými osobami pro poskytování služeb. Uživatelský profil může napomoci ke zvýšení důvěryhodnosti, není však vyčerpávajícím zdrojem zaručených informací o uživatelích. Neneseme odpovědnost za vady uživatelských služeb, neplacení ani za následky protiprávního jednání uživatelů.

2.5. Platby za služby uživatele. Platba za služby uživatele může proběhnout podle domluvy mezi uživateli. V takovém případě do transakce nijak nezasahujeme.

3. Přístup k Platformě

3.1. Uživatelský účet. Abyste mohli užívat všechny funkce Platformy, musíte si vytvořit uživatelský účet. Při vytváření účtu musíte uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, na jejich správnost a pravdivost se totiž budeme spoléhat. Pokud dojde k jejich změně, aktualizujte je prosím bez zbytečného odkladu. Nezapomeňte také na to, abyste přístupové údaje k uživatelskému účtu uchovávali v tajnosti a chránili před zneužitím ze strany třetích osob. Pokud byste nabyli podezření, že přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu byly odcizeny nebo zneužity, okamžitě zakročte a přístupové údaje změňte.

3.2. Výhrada práv. K užívání Platformy od Nás získáváte nevýhradní oprávnění, které je omezeno výhradně pro vaše interní použití v souladu s Podmínkami. Neudělujeme vám žádnou licenci ani jiné právo duševního vlastnictví k software ani jiným dílům, které jsou součástí Platformy. Veškerá práva k takovému software náleží a zůstanou náležet pouze Nám. Použití aplikací či jakéhokoli jiného softwaru třetí strany se řídí licenční smlouvou, resp. obchodními podmínkami této třetí strany. Nezískáváte žádná práva ani licence, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v tomto odstavci. Okamžikem vytvoření jakýchkoliv dat souvisejících s vaším užíváním Platformy, včetně statistických a výkonnostních informací souvisejících s provozem Platformy, Nám postupujete veškerá práva vztahující se k takovým datům.

3.3. Dostupnost. Dostupnost a správné fungování Platformy závisí na více faktorech, z nichž některé nedokážeme ovlivnit. Proto jsme se dohodli, že Platforma může být nedostupná a přístup k jejímu užívání může být ztížen, aniž by to bylo považováno za závadu nebo jiné vadné plnění na Naší straně. Neneseme odpovědnost za výpadky Platformy, její zhoršenou dostupnost ani za ztrátu nebo poškození vašich dat.

3.4. Změny. Vyhrazujeme si právo provádět změny Platformy, digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu, které považujeme za nezbytné nebo užitečné pro zvýšení její kvality, efektivity či výkonu nebo pro dosažení souladu s platnými právními předpisy.

3.5. Znepřístupnění. Nad rámec případů popsaných v těchto podmínkách Vám můžeme přístup k Platformě zrušit nebo pozastavit bez další odpovědnosti, pokud:

a) obdržíme příkaz soudu nebo orgánu veřejné moci, který Nám ukládá tak učinit,

b) užíváte Platformu k účelu, který nepovolujeme, nebo že se podílíte na podvodných nebo protiprávních činnostech.

4. Uživatelský obsah

4.1. Uživatelský obsah. Na Platformu můžete nahrávat nabídky a poptávky služeb, fotky, texty a jiné informace, které představují váš uživatelský obsah. Za uživatelský obsah odpovídáte vy. Nahráním uživatelského obsahu na Platformu prohlašujete, že jste oprávněni takto učinit, že Nám můžete poskytnout licence dle následujících odstavců a že nahráním, zveřejněním ani následným užitím obsahu nedojde k porušení práv třetích osob ani právních předpisů.

4.2. Naše role. K uživatelskému obsahu přistupujeme pasivně a neutrálně. To znamená, že ho obecně nemonitorujeme ani aktivně nevyhledáváme skutečnosti nebo okolnosti, které by nasvědčovaly jeho protiprávnosti. Z vlastního podnětu můžeme provést dobrovolná vyšetřování či přijmout jiná opatření, jejichž cílem je odhalit, určit a odstranit nezákonný obsah či k němu znemožnit přístup. Můžeme také přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky právních předpisů nebo příkazy správních orgánů. Za protiprávnost, přesnost ani pravdivost uživatelského obsahu ale neneseme odpovědnost.

4.3. Zásady pro obsah. Nesmíte do Platformy nahrávat nebo jejím prostřednictvím jinak šířit obsah, který je protiprávní, porušuje práva třetích stran, nebo je v rozporu s Podmínkami. Zejména nesmíte:

a) užívat Platformu jako agentura podnikající v poskytování služeb nabízených na Platformě (například obstarání nákupu zboží), zejména za účelem nabízení svých služeb, hledání poskytovatelůpro své klienty nebo jejího upisování do svých databází,

b) šířit obsah, který by mohl být považován za nevyžádanou, nevhodnou nebo obtěžující reklamu, zejména nebudete nabízet produkty nebo služby, které nesouvisejí s účelem Platformy,

c) šířit obsah porušující práva duševního vlastnictví, osobnostní práva, nerespektující důstojnost nebo navozující pocit nebezpečí (například vyjadřování, které někoho ohrožuje, může ho zastrašit, vyloučit nebo umlčet).

4.4. Licence. Uživatelský obsah může být chráněn autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví. Tato práva zůstávají vám a My vám je žádným způsobem nebereme. Nahráním uživatelského obsahu na Platformu Nám poskytujete bezplatnou, nevýhradní, územně a množstevně neomezenou licenci k jeho užívání, a to na dobu trvání majetkových práv. Uživatelský obsah můžeme užívat ke svých marketingových, propagačních a jiných materiálech, zejména jej sdílet na sociálních sítích.

4.5. Oznámení. Přijímáme veškerá oznámení obsahující informace o výskytu obsahu v rámci Platformy, který považujete za nezákonný. Oznámení Nám můžete zaslat na e-mailovou adresu info@nakupmito.cz. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:

   1. dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč tvrdíte, že dotčený obsah je nezákonný,
   2. jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění obsahu, například přesnou adresu URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na jeho typu
   3. jméno nebo název osoby podávajících oznámení a její e-mailová adresu, to neplatí, pokud oznamujete obsah, o kterém máte za to, že představuje trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU
   4. prohlášení potvrzující, že se osoba nebo podávající oznámení se v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

 

4.6. Mechanismus oznamování a přijímání opatření. Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní informace osoby podávající oznámení, zašleme jí bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení. Bez zbytečného odkladu ji též uvědomíme o svém rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týká, a poskytneme jí informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím. Pokud se dozvíme o protiprávní činnosti, nezákonném obsahu nebo obsahu neslučitelném s Podmínkami, můžeme přijmout opatření k jeho odstranění nebo ke znemožnění přístupu k němu. Případně můžeme uživateli uložit omezení spočívající v přiřazení horší pozice obsahu ve vyhledávání, pozastavení nebo ukončení poskytování služby takovému uživateli nebo pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu. V takovém případě poskytneme všem dotčeným uživatelům jasné a konkrétní odůvodnění takového omezení. Pokud ale obsah vyhodnotíme jako souladný právní předpisy a Podmínkami, můžeme také rozhodnout, že proti obsahu nezakročíme.

5. Podmínky užívání

5.1. Omezení užívání. Je zakázáno užívat Platformu způsobem nebo v rozsahu, v jakém vám to Podmínky výslovně neumožňují. Zejména nesmíte:

a) provádět falešné rezervace (tedy rezervace na cizí jméno nebo rezervace, u kterých nemáte v úmyslu rezervované služby využít),

b) provádět nepřiměřené množství hledání nebo jakoukoliv jinou činnost, která představuje zvýšenou zátěž pro Platformu, může ji poškodit, blokovat nebo narušovat (např. skriptováním),

c) používat služby nebo software ke zjišťování cen nebo jiných informací, monitorovat, kopírovat, scrapovat/crawlovat, stahovat, reprodukovat nebo jinak používat jakoukoliv součást Platformy (včetně databází v nich obsažených) či informací z ní získaných za komerčními účely, za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze,

d) obcházet nebo porušovat bezpečnostní opatření Platformy nebo Platformu používat jinak než jako oprávněný uživatel s použitím svých vlastních platných přístupových údajů,

e) podnikat na Platformu útok, zejména do ní vkládat malware (počítačové viry, trojské koně, ransomware aj.) či jiný škodlivý kód (software nebo jiná technologie, jejímž účelem nebo účinkem je umožnit neoprávněný přístup k počítači, softwaru, nebo síti nebo je narušit či jinak poškodit nebo zabránit jinému uživateli v přístupu k Platformě nebo v jejím užívání), měnit, blokovat nebo obcházet jakýkoliv proces zabudovaný v Platformě,

f) zveřejnit jakékoliv nepravdivé informace o Platformě, jakož také pravdivé informace, které jsou vzhledem k okolnostem zveřejnění zavádějící,

g) způsobovat jakékoliv jiné nepříjemnosti nebo škody uživatelům nebo se k nim chovat se k nim nepatřičným způsobem,

h) užívat Platformu pro účely konkurenční analýzy služeb, vývoje, poskytování nebo používání konkurenční služby nebo produktu nebo pro jakýkoli jiný účel, který je vůči Nám nebo Přidruženým osobám konkurenční,

i) jinak užívat Platformu způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví, jiná práva třetích stran nebo právní předpisy.

5.2. Vaše odpovědnost. Nesete výhradní odpovědnost za:

a) legálnost zpracování dat, které od vás obdržíme prostřednictvím Platformy. Zejména odpovídáte za to, že jste oprávněni Nám předat vaše data a že jejich užíváním a zpracováním z Naší strany nedojde k porušení práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví nebo práv na ochranu soukromí nebo povinností stanovených právními předpisy ani právních předpisů. Jste povinni informovat osoby, jejichž osobní a jiné údaje Nám předáte, o takovém předání údajů Nám jakožto zpracovateli, případně získat souhlas s takovým předáním osobních údajů, pokud je to nezbytné,

b) vaše přístupové údaje, zejména za jejich používání a ochranu před neoprávněným použitím,

c) vaše systémy, zejména počítače, software a síť, ať už jsou provozovány vámi nebo prostřednictvím služeb třetích stran, a za to, že splňují požadavky uvedené v dokumentaci Platformy,

d) veškerý přístup k Platformě a jejímu užívání prostřednictvím vašich systémů nebo přístupových údajů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo používání a všech závěrů, rozhodnutí a činností na jejich základě.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Oznamování vad. Platformu Vám poskytujeme bezplatně. Proto Vám můžeme pouze slíbit, že vynaložíme Naše nejlepší úsilí pro její správné fungování. To znamená, že Platformu Vám poskytujeme a Vy Platformu přijímáte „tak, jak je“. V souvislosti s tím Vám neposkytujeme žádné záruky a ani neodpovídáme za její funkčnost či vhodnost pro určité účely. Pokud by se během užívání Platformy vyskytla jakákoliv vada, oznamte Nám ji prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu info@nakupmito.cz

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Osobní údaje. Při užívání Platformy bude docházet ke zpracovávání Vašich osobních údajů. Abychom tyto Podmínky zbytečně neprodlužovali, veškeré informace o tomto zpracovávání se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na adrese www.nakupmito.cz.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Salvátorská klauzule. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Podmínek nemá vliv na jejich zbývající části. Vzájemně se zavazujeme nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část Podmínek částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou, se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.

8.2. Forma. Komunikovat spolu budeme zejména elektronicky prostřednictvím e-mailů kontaktních osob. Vyžaduje-li jakákoliv zpráva nebo jednání písemnou formu, postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem.

8.3. Vyšší moc. Za případ vyšší moci považujeme veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie a kybernetické útoky (například DDoS). Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení smlouvy.

8.4. Účinnost. Tyto podmínky užívání jsou účinné ode dne 1.11.2023