Jsme společnost Miroslav Duhonský, se sídlem na adrese Tovární 300 Břidličná, IČO: 74438298, (dále také „my“) a na adrese www.nakupmito.cz provozujeme platformu (dále také „Platforma“), na které mohou uživatelé vytvářet a zveřejňovat nákupní seznamy a nabízet své služby (například pořízení zboží z nákupního seznamu). Platformu následně mohou využívat ostatní uživatelé, kteří mohou na Vámi zadané požadavky reagovat, třídit je a vyhledávat v nich. Jelikož je nepochybné, že při provozování Platformy budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, v tomto dokumentu Vám popíšeme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, komu Vaše údaje předáváme, jaká máte vůči nám práva a jak je můžete vykonat.

A. Obsah

V tomto dokumentu naleznete následující informace:

 • zpracovávané osobní údaje, a to včetně příkladů zpracovávaných údajů (část B);
 • účely zpracování osobních údajů, jakož i právní základy a doby zpracování (část C);
 • sdílení osobních údajů (část D);
 • Vaše práva při zpracování údajů a možnosti jejich výkonu (část E);
 • možnost podat stížnost (část F); a
 • změny tohoto dokumentu (část G).

Informace o užívání cookies a obdobných technologií jsou obsaženy v samostatných Informacích o zpracování cookies.

B. Osobní údaje, které zpracováváme

Všechny naše činnosti zpracování souvisí se samotnou Platformou. Ať už se rozhodujete vytvořit si uživatelský účet v Platformě, nebo si jen prohlížíte naši Platformu, či se chystáte reagovat na zveřejněné nákupní seznamy, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Pro přehlednost jsme je rozdělili do následujících kategorií:

 • Identifikační údaje, kterými jsou Vaše jméno a příjmení. Tyto jsou využity pro registraci do Platformy a následně jsou zveřejněny u případného zveřejněného inzerátu.
 • Kontaktní údaje, kterými je e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto jsou potřebné pro komunikaci s Vámi, vytvoření uživatelského účtu a poskytnutí služeb souvisejících s uživatelským účtem v Platformě.
 • Údaje o komunikaci, tj. informace o komunikaci s Vámi, jako jsou například e-maily, chaty, zprávy s Vámi apod.
 • Uživatelské informace, kterým mohou být další informace, které nám poskytnete při využívání Platformy, jako texty nákupních seznamů a další nabídky/poptávky, fotky, texty a další informace.
 • Údaje z cookies, tj.  údaje získané z cookies a obdobných technologií, které užíváme. Pro více informací o jejich užití si prosím přečtěte naše Informace o zpracování cookies.

C. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce osobních údajů pro níže uvedené účely zpracování, na základě zde uvedených právních základů, po omezenou dobu a jen ve zde popsaném rozsahu.

Zpracování související s Platformou

C.1 Poskytování Platformy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom Vám vytvořili uživatelský účet v Platformě a umožnili využívání všech funkcionalit, zveřejnili Váš nákupní seznam a umožnili tak, aby Vás kontaktovaly další osoby. V rámci tohoto účelu Vám také můžeme zasílat zprávy o uzavírání a plnění smlouvy, nových verzích Platformy, upozornění apod.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o komunikaci, Uživatelské informace a Údaje z cookies.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a námi a nezbytnost učinit kroky na Vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Údaje jsou pro tento účel zpracovány po dobu existence uživatelského účtu v Platformě. Pokud probíhá komunikace mezi námi a Vámi mimo Platformu, budeme údaje uchovávat tak dlouho, dokud nevyřídíme Váš požadavek.

C.2 Zlepšování naší Platformy

Můžeme zpracovávat údaje o tom, jak užíváte naši Platformu, jaké jejich funkce užíváte nejvíce apod., abychom mohli lépe pochopit způsob jejich užívání a trendy v jejich užití a následně je vylepšovat a dále rozvíjet k Vaší spokojenosti.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Uživatelské informace.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na zlepšování naší Platformy a údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

C.3 Ochrana našich práv

Můžeme zpracovávat Vaše údaje za účelem ochrany našich práv a právních nároků, a pro zajištění, že nebudete Platformu zneužívat, či ji využívat způsobem, který nedovolují naše podmínky.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o komunikaci, Uživatelské informace a Údaje z cookies.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na ochraně našich práv. Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro ochranu našich práv (například maximálně do uplynutí 16 let od ukončení využívání Platformy (popř. v případě zahájení sporu i déle)).

C.4 Plnění právních povinností

Můžeme také zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom splnili právní naše právní povinnosti, zejména v oblastech souvisejících s Platformou, na kterou se mohou vztahovat specifické předpisy. Současně potřebujeme být připraveni poskytovat součinnost státním orgánům, pokud k tomuto budeme povinni podle zákona.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o komunikaci, Uživatelské informace.

Právním základem pro toto zpracování je plnění našich právních povinností. Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou právními předpisy.

C.5 Analýza návštěvnosti Platformy (analytika)

Vaše osobní údaje zpracováváme pro porozumění způsobu, jakým návštěvníci užívají naši Platformu. V rámci tohoto účelu tak můžeme monitorovat návštěvnost naší Platformy, optimalizovat ji a obecně učinit návštěvu Platformy plynulejší a uživatelsky přívětivější.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Uživatelské informace, a to na základě našeho oprávněného zájmu na získání informací o užití naší Platformy pro její další vývoj. Osobní údaje jsou zpracovávány do uplynutí nanejvýše 2 let od Vaší návštěvy Platformy.

S Vaším souhlasem dále za tímto účelem můžeme zpracovávat Informace z cookies, které nám usnadňují učinit podrobnější analýzy návštěv Platformy (analytické cookies), kdy při tomto mohou být Vaše osobní údaje rovněž předávány třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tak Váš souhlas, který jste udělili přes cookies lištu. Osobní údaje jsou zpracovávány do odvolání Vašeho souhlasu, ale v každém případě nejvýše do uplynutí 2 let od Vaší návštěvy Platformy.

D. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které nám pomáhají s poskytováním Platformy. Tyto strany vystupují jako naši zpracovatelé osobních údajů, v rámci námi určených účelů zpracování uvedených výše.

Konkrétně pro provoz Platformy a uložení Vašich osobních údajů využíváme služeb společnosti Matosoft s.r.o.

Také dochází k tomu, že mohou být Vaše osobní údaje zveřejněny, a to v rámci provozu Platformy. V takovém případě mohou být údaje sdíleny s dalšími osobami.

Vedle tohoto můžeme v rámci účelu „Plnění právních povinností“ sdílet Vaše osobní údaje s určitými třetími stranami v postavení správců údajů, pokud jsme k tomuto povinni na základě příslušné legislativy (zejména orgány správy, policejní orgány a soudní orgány). Stejně tak můžeme být povinni sdílet Vaše údaje s osobami, které namítají, že byly poškozeny Vaším jednáním. 

Pokud sdílíme Vaše osobní údaji se správci a zpracovateli ve třetích zemích (mimo EHP), činíme tak jen v případě, kdy je zde rozhodnutí Evropské komise, že určitá země mimo EHP zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany údajů, včetně případů, kdy správci či zpracovatelé přijali dodatečná opatření ochrany údajů, například Závazná podniková pravidla (BCR) nebo Standardní smluvní doložky (SCC).

E. Vaše práva při zpracování a možnost jejich výkonu

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva uvedená v následujících odstavcích. Máte právo (i) požadovat přístup k Vašim osobním údajům; (ii) odvolat Váš souhlas; (iii) požadovat opravu Vašich osobních údajů; (iv) požadovat výmaz Vašich osobních údajů; (v) požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů; (vi) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů; (vii) uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; nebo (viii) uplatnit stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Ve všech otázkách souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať už se jedná o otázku, výkon práv, zaslání stížnosti k našim rukám apod. se můžete obracet na adresu info@nakupmito.cz

Vaše žádost bude zpracována bez zbytečného odkladu, nanejvýše ve lhůtě 1 měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce. Vždy Vás samozřejmě informujeme o jakémkoli takovém prodloužení a jeho důvodu.

Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, jak je popsáno níže.

E.1 Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje či nikoli.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte současně právo požadovat přístup k informacím o účelu a rozsahu zpracování, příjemcích údajů, době zpracování, právu na opravu, výmaz, omezení zpracování a podání námitky proti zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu a o zdrojích osobních údajů (tyto informace již jsou uvedeny v tomto dokumentu).

Stejně tak nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii poskytujeme bezplatně, další již mohou být zpoplatněny. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.

E.2 Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsme Vás požádali o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a tento souhlas jste udělili. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracování před udělením takového souhlasu, a nepovede ani k ukončení zpracování osobních údajů, které již byly anonymizovány.

E.3 Právo na opravu

Máte právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Podle účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

E.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly získány či zpracovávány;
 • odvoláte souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování:
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují další převažující důvody pro zpracování, popř. vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Toto právo však nemůžete uplatnit v případě, kdy je zpracování potřebné pro splnění našich právních povinností či nám svěřených úkolů ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

E.5 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů; v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů;
 • zpracování je v rozporu s právními předpisy a místo výmazu budete požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly získány či zpracovávány, avšak Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují.

E.6 Právo na přenositelnost

Máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo pro splnění smlouvy. Tyto údaje předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám či Vámi určenému správci, pokud to je technicky proveditelné. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob. 

E.7 Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje přestaneme zpracovávat, pokud neexistují další převažující důvody pro zpracování či pokud není zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, popř. pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

F. Právo podat stížnost

Vedle možnosti uplatnění práv u naší společnosti také můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Změny těchto informací o zpracování

Tyto informace o zpracování jsou účinné od 1.11.2023. Jsme oprávněni tyto informace o zpracování čas od času měnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Jakékoli změny tohoto dokumentu zveřejníme na naší Platformě.